• บริษัทที่เข้าร่วม
 • ติดต่อเรา
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  (Privacy Policy) 

  โครงการ Japan Job Fair 2020 (ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ”) จัดขึ้นโดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) โดยมอบหมายโครงการให้ บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงานบริหารโครงการ”) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการสรรหาบุคคลากร การจัดหางาน การจัดจ้างงาน รวมทั้งค้นหาความสำคัญและสิ่งที่ยึดถือในการทำงานเพื่อเกิดความสุขและประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

  สำนักงานบริหารโครงการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า สำนักงานบริหารโครงการจะนำข้อมูลไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานบริหารโครงการให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด

  1. วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ฉบับนี้

  เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท/สมาคม/องค์กร/ห้าง/ร้านค้าต่าง ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ”) และ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สมัคร”) ได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  2. คำจำกัดความและขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ

  • 2.1 บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง บริษัท/สมาคม/องค์กร/ห้าง/ร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหา การจัดจ้างบุคคลากร เพื่อมาปฏิบัติงานในองค์กรของบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ
  • 2.2 ผู้สมัคร หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานเพื่อสมัครเข้าไปเป็นบุคคลากรของบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ
  • 2.3 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
   • 2.3.1 ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งได้มาจากท่านโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ทำแบบสอบถาม และ/หรือการสมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลหรือเข้าร่วมในบริการอื่น ๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อองค์กร ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์ โลโก้ขององค์กร เป็นต้น
   • 2.3.2 ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) เป็นต้น
  • ผู้สมัคร หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานเพื่อสมัครเข้าไปเป็นบุคคลากรของบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ

  3. นโยบายการเก็บ รักษา ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

  • 3.1 สำนักงานบริหารโครงการให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้สมัครและบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสูงสุด
  • 3.2 สำนักงานบริหารโครงการจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการนี้ร่วมกัน ตามที่กำหนดเท่านั้น
  • 3.3 สำนักงานบริหารโครงการจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุม ปกปิด และเป็นความลับ
  • 3.4 สำนักงานบริหารโครงการกำหนดหน้าที่ของผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รักษา ผู้ใช้ ผู้อนุมัติการใช้ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การเข้าถึงอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับปลอดภัยและใช้งานโดยสุจริต
  • 3.5 ผู้สมัครและบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทันทีตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือนำส่งข้อมูล ในกรณีที่ผู้สมัคร/บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการหรือสำนักงานบริหารโครงการร้องขอเพิ่มเติม
  • 3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สำนักงานบริหารโครงการ เก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ สำนักงานบริหารโครงการจะเก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สิน ข้อมูลของสำนักงานบริหารโครงการเอง ผู้ใดละเมิด ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สำนักงานบริหารโครงการจะลงโทษถึงขั้นสูงสุดและ/หรือดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • 3.7 การเก็บ รักษา ใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติ หรือ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ให้ทำเป็นความลับ โดยหลักสุจริตและให้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นข้อมูลลับในระดับสูงสุด
  • 3.8 สำนักงานบริหารโครงการอาจจะมีนโยบายการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

  4. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  สำนักงานบริหารโครงการจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 4.1 เพื่อให้บริการในการสรรหาบุคคลากรของบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ การหางานของผู้สมัคร ที่ได้ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำนักงานบริหารโครงการ รวมถึงการดำเนินการประการใด ๆ ให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานได้ และให้บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสม
  • 4.2 เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของผู้สมัครเมื่อเข้าร่วมในโครงการ
  • 4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ผู้สมัคร/บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น
  • 4.4 เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ ไปรษณีย์หรือผ่านช่องทางใดๆเพื่อสอบถามหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ไปยังข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้ หรือสำรวจความคิดเห็นหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงการตามที่จำเป็น
  • 4.5 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในด้านการตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและ/หรือใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
  • 4.6 เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้ อาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจ และการค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร/บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการบนเว็บไซต์ เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน

  5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

  สำนักงานบริหารโครงการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านภายใต้ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้หรือภายใต้กฎเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ข้อมูลของท่านอาจจะส่งต่อสู่หน่วยงานเหล่านี้

  • 5.1 บริษัท/หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างช่วงงาน พันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานบริหารโครงการหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานบริหารโครงการได้กำหนดไว้ โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว สำนักงานบริหารโครงการจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้
  • 5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการหรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

  6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  สำนักงานบริหารโครงการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างที่ท่านยังมีการทำธุรกรรมหรือมีกิจกรรมกับทางโครงการหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

  ตราบเท่าที่สำนักงานบริหารโครงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูลหรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สำนักงานบริหารโครงการจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

  7. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  สำนักงานบริหารโครงการได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม สำนักงานบริหารโครงการไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานบริหารโครงการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

  8.สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้สมัคร บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานบริหารโครงการเก็บและรักษาไว้ มีสิทธิดังต่อไปนี้

  • 8.1 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบ การเก็บรักษา การใช้ข้อมูลของตนเองได้ทุกวันในเวลาทำงาน โดยแจ้งความประสงค์ที่ผู้ประสานงานหรือผู้จัดการฝ่ายที่ติดต่องานด้วย เพื่อประสานงานกับสำนักงานบริหารโครงการ
  • 8.2 สิทธิขอรับการรับรองหรือขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของตนเองเท่านั้น
  • 8.3 สิทธิขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสำนักงานบริหารโครงการ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
  • 8.4 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลที่ท่านถูกรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าสำนักงานบริหารโครงการหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สำนักงานบริหารโครงการอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิอาจะละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

  9. การติดต่อกับสำนักงานบริหารโครงการ

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-392-3288 หรืออีเมล์ info@mediator.co.th